English
 
Naujienų prenumerata
Lankytojų statistika Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas  
Pasieniečių mokykla 
Pasieniečių g. 11,
Medininkų k., LT-13192
Vilniaus r. sav.
Tel. (8 5) 219 8200,
anoniminio pasitikėjimo tel.
(8 5) 219 8250, el. paštas:
mokykla.dvkp@vsat.vrm.lt


Mokyklos patalpų video turas

Bibliotekos darbo reglamentas

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) biblioteka (toliau – biblioteka) yra Mokyklos Mokymo organizavimo skyriaus sudėtinis vienetas, teikiantis informacines paslaugas, užtikrinantis prieigą prie informacinių resursų bei kaupiantis metodinių, mokomųjų šaltinių fondą.

2. Bibliotekos reglamentas nustato bibliotekos tikslą ir uždavinius, funkcijas ir skaitytojų aptarnavimo organizavimą, apibrėžia skaitytojų teises, pareigas ir atsakomybę, naudojimosi kompiuterine skaitykla taisykles.

3. Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Mokyklos viršininko įsakymais ir šiuo reglamentu.

4. Bibliotekos fondas yra Mokyklos turtas. Teisę naudotis bibliotekos paslaugomis ir kompiuterine įranga turi Mokyklos bendruomenės nariai (darbuotojai, kursantai), į mokymus Mokykloje atvykę kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai, Tarnybos darbuotojai (toliau – skaitytojai).

5. Naudojimasis bibliotekos fondu ir internetinėje skaitykloje esančia kompiuterine technika yra nemokamas.


II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Bibliotekos tikslas – skaitytojų bibliotekinis-informacinis aptarnavimas.

7. Bibliotekos uždaviniai:

7.1. teikti reikalingą informaciją ir paslaugas ugdymo procesui ir skaitytojams;

7.2.kaupti, saugoti ir skleisti informacijos šaltinius, sukuriant palankią terpę Mokyklos didaktiniam procesui vykdyti, kursantų informaciniams gebėjimams formuoti (-s);

8. .Kaupdama mokomosios medžiagos fondą, biblioteka teikia pirmenybę metodinei, pedagoginei ir informacinei literatūrai, skirtai Mokykloje vykdomoms mokymo programoms įgyvendinti.

 

III. FUNKCIJOS

 

9. Biblioteka, siekdama savo tikslų ir vykdydama uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1  analizuoja mokomosios medžiagos ir periodinių leidinių prenumeratos poreikį;

9.2. kaupia, tvarko, sistemina, apskaito ir saugo mokomąją medžiagą, remdamasi Lietuvos Respublikos bibliotekų standartais ir bibliotekų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

9.3.tvarko mokomųjų leidinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondo ir nurašo pasenusią, susidėvėjusią mokomąją medžiagą;

9.4. inicijuoja Mokyklai reikalingos mokomosios medžiagos ir paslaugų pirkimo procedūras;

9.5. rengia bibliotekos materialinių vertybių ataskaitas;

9.6. informuoja skaitytojus apie bibliotekos turimus informacinius resursus ir teikiamas paslaugas;

9.7. bendradarbiaudama su pedagoginiais skyriais, Mokyklos mokytojų ar Tarnybos darbuotojų sukurtus elektroninius mokymo(-si) šaltinius skelbia Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS);

9.8. skatina informacinio raštingumo ugdymo integravimą į mokymo procesą, sudaro sąlygas naudotis internetu;

9.9. teikia kopijavimo ir spausdinimo paslaugas;

9.10. bendrauja su kitomis Lietuvos Respublikos bibliotekomis.

 

IV.           SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

10. Skaitytojai, norintys naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais, dokumentais, vaizdo ir garsinėmis laikmenomis (toliau – mokomoji medžiaga), privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

11. Skaitytojai registruojami pateikus pasą (asmens tapatybės kortelę), tarnybinį ar Mokyklos kursanto pažymėjimą, iš kurio bibliotekininkas išrašo duomenis, reikalingus skaitytojo formuliarui užpildyti.

12. Bibliotekos skaitytojas privalo susipažinti su bibliotekos darbo reglamentu, o, pasirašydamas skaitytojo formuliare, įsipareigoja jo laikytis.

13. Bibliotekininkas turi teisę:

13.1. už nuolatinį bibliotekos reglamento nesilaikymą, suderinęs su Mokyklos vadovybe, atimti iš skaitytojo teisę laikinai ar visam laikui naudotis visomis bibliotekos paslaugomis;

13.2. riboti išduodamos mokomosios medžiagos kiekį ir išdavimo terminus ne Mokyklos bendruomenės nariams.

14.  Bibliotekoje aptarnaujami visi skaitytojai. Mokomąją medžiagą skaitytojams išduoda bibliotekininkas.

15. Mokomoji medžiaga išnešti išduodama tik ranka užregistravus mokomosios medžiagos duomenis į skaitytojo formuliarą, ir skaitytojui pasirašius.

16. Skaitytojas gali išsinešti ne daugiau kaip 5 vienetus mokomosios medžiagos ir ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Mokomoji medžiaga, turinti didelę paklausą, išduodama ne ilgiau kaip 5 dienoms.

17.  Mokomosios medžiagos skolinimosi laikas, jei jos nepageidauja kiti skaitytojai, skaitytojui prašant, gali būti pratęstas ne daugiau kaip du kartus arba sutrumpintas, jei mokomoji medžiaga labai paklausi (konkrečiu atveju sprendžia bibliotekininkas).

18. Mokomoji medžiaga, Mokyklos mokytojų naudojama užsiėmimų metu, mokytojui gali būti išduodama vienam pusmečiui arba ilgesniam laikotarpiui.

19. Į namus neišduodama mokomoji medžiaga:

19.1. enciklopedijos, vienetiniai žodynai, žinynai, kita informacinė-bibliografinė medžiaga;

19.2. paskutinis mokomosios medžiagos egzempliorius;

19.3. didelę paklausą turintys ar vertingi leidiniai;

19.4. paskutinio mėnesio periodiniai leidiniai;

19.5. garsinių, vaizdo ir kompiuterinių dokumentų originalai.

20. Ne Mokyklos bendruomenės nariams mokomoji medžiaga išduodama ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

21. Knygų ir mokomosios medžiagos grąžinimo datą bibliotekininkas skaitytojui nurodo išduodamas medžiagą


SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

22. Skaitytojas turi teisę:

22.1.gauti iš bibliotekos fondo mokomosios medžiagos į namus laikinam naudojimuisi arba skaityti bibliotekoje;

22.2.gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;

22.3.gauti informaciją apie bibliotekoje turimą mokomąją medžiagą;

22.4.prašyti pratęsti mokomosios medžiagos grąžinimo terminą.

23.Skaitytojas privalo:

23.1. pastebėjęs mokomosios medžiagos defektą, pranešti bibliotekininkui;

23.2. tausoti ir saugoti bibliotekos mokomąją medžiagą, periodinius spaudinius (neplėšyti ir neužlenkinėti puslapių, nebraukyti ar kitaip nežymėti teksto ir pan.) ir kitą bibliotekos inventorių;

23.3 nustatytu laiku grąžinti paimtą mokomąją medžiagą arba pratęsti naudojimosi ja terminą;

23.4. pasikeitus asmens dokumento duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), pranešti bibliotekininkui;

23.5. bibliotekos patalpose dirbti tyliai, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkui, neužsiimti veikla, nesusijusia su bibliotekos paskirtimi;

23.6. skaitytojas, baigęs (nutraukęs) mokslą Mokykloje, Mokyklos, Tarnybos darbuotojas, nutraukęs darbo sutartį, prieš išeidamas gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų, privalo grąžinti iš bibliotekos pasiimtą mokomąją medžiagą.

24. Skaitytojui draudžiama:

24.1. imti mokomąją medžiagą svetimu vardu;

24.2. išsinešti mokomąją medžiagą, periodinius spaudinius iš bibliotekos patalpų, jei minėta medžiaga nėra išduota skaitytojui;

24.3. nesuderinus su bibliotekininku, skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende;

24.4. skaitykloje kalbėti mobiliojo ryšio telefonu.

25. Skaitytojo atsakomybė:

25.1. praradęs ar sugadinęs iš bibliotekos gautą medžiagą, skaitytojas ją pakeičia tokia pačia ar bibliotekininko pripažinta lygiaverte, arba atlygina jos likutinę vertę;

25.2. sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka reglamento pažeidimus, skaitytojas įspėjamas, apie jo netinkamą elgesį yra informuojama Mokyklos vadovybė. Toks skaitytojas privalo atlyginti Mokyklai padarytus materialinius nuostolius.

 

VI. NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKOS KOMPIUTERINE SKAITYKLA TAISYKLĖS

 

26. Bibliotekos kompiuteriai skirti ugdymo reikmėms ir savišvietai reikalingai informacijai rinkti.

27. Asmuo, norintis pasinaudoti bibliotekos kompiuterinėje skaitykloje esančiais kompiuteriniais įrenginiais (toliau – vartotojas), turi teisę:

27.1. naudotis kompiuterine darbo vieta kompiuterinės skaityklos darbo metu;

27.2. skaityti kompiuterinių laikmenų informaciją;

27.3. laikinai (iki 5 dienų) išsisaugoti informaciją kompiuterio darbalaukyje;

28. Vartotojas privalo:

28.1. apžiūrėti darbo vietą ir, jei trūksta kokio nors įtaiso ar yra kompiuterinės technikos gedimų, pranešti bibliotekininkui;

28.2. dirbant kompiuterine technika, pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimų, nedelsiant baigti darbą kompiuteriu, uždaryti visas programas ir išjungti kompiuterį.

29. Vartotojui draudžiama:

29.1. žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti po pornografinio turinio, smurtą, terorizmą ir kitą nusikalstamą veiklą skatinančio pobūdžio internetinius tinklapius;

29.2. gadinti kompiuterio programinę bei mechaninę įrangą;

29.3. sugedus kompiuterinei technikai ar programinei įrangai, savarankiškai ją taisyti;

29.4. nenaudoti kompiuterinės technikos komercinei veiklai;

29.5. nenaudoti kompiuterinės technikos tarptautinėje teisėje ir praktikoje kompiuteriniais nusikaltimais pripažįstamai veiklai, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų draudžiamai veiklai (neteisėtų paslaugų naudojimas, konfidencialių prievadų nuskaitymas (post scanning), įsilaužimas ar bandymas įsilaužti į kitus kompiuterius ar tarnybines stotis).

30. Vartotojui, pažeidusiam naudojimosi kompiuterine technika draudimus, arba jų nesilaikančiam, gali būti terminuotai arba visam laikui atimta teisė naudotis bibliotekos kompiuterinėje skaitykloje esančiais kompiuteriais, o dėl vartotojo kaltės padarytą žalą privalu atlyginti. Apie netinkamą vartotojo elgesį pranešama Mokyklos vadovybei.

31. Paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį bibliotekos internetinėje skaitykloje nuo 14:00 iki 14:45 val. atliekama kompiuterių patikra, kurios metu negalima naudotis kompiuterių tinklo paslaugomis.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Mokyklos bibliotekoje esančia kopijavimo ir spausdinimo technika mokymo reikmėms gali naudotis visi skaitytojai.

33. Spausdinimo ir kopijavimo paslaugos yra nemokamos.

34. Skaitytojas, norintis pasinaudoti spausdinimo ar kopijavimo paslaugomis, turi pateikti savo popieriaus lapus ir spausdintiną ar kopijuotiną mokomąją medžiagą.

35. Bibliotekos darbo laikas:

35.1. pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00, pietų pertrauka – 11.30–12.00 val.; penktadienį – nuo 8.00 iki 14.45 val., pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.;

35.2. bibliotekos kompiuterinė skaitykla dirba nuolat (24 / 7 režimu).

 
Renginių kalendorius
<< Spalis 2019 >>
P A T K P Š S
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        Nori tapti pasieniečiu?     Stok mokytis pas mus! 


Nuotolinis mokymas


e. dienynas 


e.biblioteka 


 
Informacija stojantiesiems

 Oficiali svetainė


внж в литве