English
 
Naujienų prenumerata
Lankytojų statistika Hey.lt - Nemokamas lankytoj skaitliukas  
Pasieniečių mokykla 
Pasieniečių g. 11,
Medininkų k., LT-13192
Vilniaus r. sav.
Tel. (8 5) 219 8200,
anoniminio pasitikėjimo tel.
(8 5) 219 8250, el. paštas:
mokykla.dvkp@vsat.vrm.lt


Mokyklos patalpų video turas

Istorija

Didžiuojamės tuo, kad Pasieniečių mokykla turi savo istorinę praeitį. 

 

1991 metai

 

Pasieniečių mokyklos istorijos ištakos – 1991-ieji. 1991 m. lapkričio 1 d. pasieniečiams parengti Visagino (tuo metu Sniečkaus) mieste  nuspręsta įkurti Krašto apsaugos ministerijos Pasienio apsaugos tarnybos Mokomąjį centrą (toliau Mokomasis centras). Į Mokomąjį centrą atvyko pirmieji karininkai. Krašto apsaugos ministerijos įsakymu į pareigas buvo paskirti:
Pranas Dragūnaitis - Mokomojo centro viršininku;
Alfonsas Jonas Baravykas - Mokomojo centro viršininko pavaduotoju-štabo viršininku;
Grigorij Sizov - Maisto aprūpinimo tarnybos viršininku;
Vidas Jackūnas - Pastatų eksploatacijos tarnybos viršininku;
Kostas Piliponis - mokomosios kuopos vadu;
Jonas Bitvinskas - Mokomojo centro viršininko pavaduotoju-mokymo skyriaus viršininku.

Taip pat Mokomojo centro viršininko įsakymais paskirti kiti kuopų vadai, tarnybų viršininkai, būrininkai, aptarnaujantis personalas.

Lapkričio 23 d. Mokomojo centro viršininkas P. Dragūnaitis savo žinion priima sovietų kariuomenės karinio dalinio Nr. 05369 karinį miestelį. Tais metais Mokomajame centre apmokyti pirmieji būtinosios tarnybos kariai, pradėtos komplektuoti mokomosios kuopos. Į tarnybą buvo pašaukta 540 karių.


1991 m. gruodžio mėn. 21 d. tarnauti Lietuvos Respublikos valstybei prisiekė karininkai, liktiniai, kariai. 

1992 metai

1992 m. po trumpų apmokymų į Klaipėdos pakrančių apsaugos rinktinę saugoti valstybės sienos išvyko 93 pirmieji kariai pasieniečiai. Pradėtas dirbančių pasienio pareigūnų apmokymas pagal 2 savaičių mokymo programą.

Nuo 1992 m. sausio mėn. 20 d. Mokomajam centrui vadovavo Alfonsas Jonas Baravykas. Jau kovo mėnesį pirmiesiems Mokomojo centro pareigūnams suteikti kariniai laipsniai. 

Balandžio mėnesį A. Baravyką paskirus į kitas pareigas, Mokomojo centro viršininku skiriamas Virginijus Andrius Bukauskas. 

Pažymėtina, kad šiais metais pirmi pasieniečiai tarnauti išvyko į užkardas su Lenkijos Respublikos valstybės siena. 

Tų pačių metų spalio mėnesį prie Mokomojo centro buvo prijungtas Turmanto kontrolės praleidimo punktas ir įkurta Mokomoji Visagino užkarda. Mokomosios Visagino užkardos vadu paskirtas majoras V. Beržanskas, Turmanto kontrolės praleidimo punkto vadu - majoras V. Semaškevič. 

Lapkričio mėn. Mokomajame centre lankėsi Lietuvoje akredituoti užsienio valstybių kariniai etašė iš Švedijos.

1993 metai

1993 m. lapkričio mėn. Mokomajame centre buvo pradėtas naujai priimtų valstybės sienos apsaugos pareigūnų parengimas pagal 3 mėnesių programą. 

Tais pačiais metais buvo pravesti pirmieji valstybės sienos apsaugos padalinių vadų metodiniai užsiėmimai. Per šiuos metus Mokomajame centre buvo apmokyti, atestuoti ir išduoti kvalifikaciniai pažymėjimai net 196 dirbantiems pareigūnams. 

1994 metai


1994 m. Mokomasis centras buvo reorganizuotas į Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasienio mokymo centrą. Turmanto kontrolės praleidimo punktas perduodamas Šiaulių rinktinei, o Mokomoji Visagino užkarda – Vilniaus pasienio policijos rinktinei. 

1994 m. toliau Pasienio mokymo centro viršininko pareigas ėjo pulkininkas leitenantas V. A. Bukauskas, mokymo centro viršininko pavaduotojo Štabo viršininko - majoras V. Šlaustas, pavaduotojo mokymo reikalams - majoras J. Baranovski, pavaduotojo kadrų ir socialiniams reikalams - majoras A. Dubikaitis, pavaduotojo intendanto – majoras  G. Sizov. 

Trijų mėnesių pareigūnų parengimo kursai buvo organizuoti net 6 pasienio policijos pareigūnų grupėms. 

1995 metai

1995 m. sausio mėn. Pasienio mokymo centras perėjo prie 6 mėn. bazinio pasienio policijos pareigūnų parengimo programos. Mokymas dirbantiems pareigūnams buvo vykdomas pagal 1 mėn. parengimo programą. Buvo priimami nauji dėstytojai, tobulinama mokymo materialinė-techninė bazė. Taip pat numatoma toliau tęsti būtinosios tarnybos paruošimą jų tolimesnei tarnybai pasienio policijos padaliniuose. 

Balandžio mėnesį Mokymo centre buvo organizuoti kovinio mokymo užsiėmimai Pasienio policijos užkardų ir Pasienio policijos kontrolės punktų pareigūnams. 

Šiais metais Mokymo centre lankėsi Vokietijos sienų apsaugos sąjungos atstovai, Lenkijos Respublikos Sienų Košalino mokymo centro viršininkas T. Fridrich. 

 

1996 metai

1996 m. žengti pirmieji bendradarbiavimo žingsniai su Lenkijos Respublikos Sienų apsaugos mokymo įstaigomis: Košalino ir Kentšyno mokymo centrais.

1996 metais toliau buvo tęsiamas pareigūnų apmokymas pagal 6 mėn. bazinio pasienio policijos pareigūnų parengimo programą. Minėtuose kursuose mokėsi 88 pareigūnai. Vieno mėnesio kvalifikacijos tobulinimo kursuose mokėsi 293 pareigūnai. 

Šiais metais Mokymo centro viršininkas pulkininkas leitenantas V. A. Bukauskas, majoras J. Baranovski, majoras C. Garnelis lankėsi Lenkijos Respublikos Sienų apsaugos mokymo įstaigose: Košalino mokymo centre, Kentšyno mokymo centre.

Taip pat Mokymo centro viršininkas su Pasienio policijos departamento delegacija lankėsi Ukrainos Pasienio apsaugos kariuomenės Chmelnickio akademijoje.

1997 metai

Pasienio mokymo centras savo pavadinimą pakeitė 1997-aisiais. Tuomet šis centras buvo pervadintas į Visagino pasienio mokymo centrą. Minėtam centrui šiais metais neilgą laiko tarpą vadovavo majoras Valerij Jančevskij. Centras ir toliau sėkmingai tęsė mokymus. Pasienio policijos pareigūnų apmokymui buvo įrengta pirmoji kompiuterinė klasė. 

1998 metai

1998 m. Centras sėkmingai tęsė pareigūnų mokymus, organizavo kvalifikacijos tobulinimo kursus dirbantiems pareigūnams.

Nuo 1998 metų Visagino pasienio mokymo centrui toliau vadovavo Virginijus Bukauskas.

 

1999 metai 1999 m. ryškių permainų metas. Birželio mėn. Visagino pasienio mokymo centras reorganizuotas į Visagino pasienio policijos mokyklą. 

Rugsėjo mėnesį buvo pradėtas mokymas pagal 2 metų pagrindinio profesinio mokymo kurso programą. Parengta ir patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijoje nauja pasienio policijos pareigūnų pagrindinio profesinio rengimo programa.

Į Visagino pasienio policijos mokyklą buvo priimti pirmieji 51 pagrindinio profesinio mokymo IV-os pakopos klausytojai. 

1999 m. neilgą laiką Visagino pasienio policijos mokyklai vadovavo Astijus Rutkauskas. Nuo rugsėjo 9 d. mokyklos viršininko pavaduotoju mokymui paskirtas komisaras inspektorius Ričardas Petrauskas. 

Nuo 1999 m. lapkričio 11 d. iki 1999 m. gruodžio 20 d. laikinai Visagino pasienio policijos mokyklos viršininko pareigas vykdė Ričardas Petrauskas.

Nuo gruodžio 20 d. Visagino pasienio policijos mokyklos viršininku paskiriamas Vytautas Strolia.

2000 metai

2000 m. pagal pasienio policijos pareigūnų pagrindinio profesinio rengimo programą sausio ir rugpjūčio mėnesiais priimti mokytis net 97 klausytojai. Taip pat sėkmingai mokykloje mokėsi pasienio policijos pareigūnai pagal pirminio profesinio parengimo 2 mėn. trukmės programą. Tokių mokymų tikslas buvo suteikti dirbantiems pasienio policijoje ir neturintiems specialaus parengimo pareigūnams žinių, kurių reikia darbui pasienyje. 

Šiais metais vyko mokymai pareigūnams pagal perkvalifikavimo programą. Šie mokymai buvo skirti pareigūnams baigusiems Klaipėdos aukštesniąją policijos mokyklą ir Lietuvos teisės universiteto I pakopą ne pagal pasieniečių rengimo programas.

2000 metais buvo parengtos Pasienio policijos pareigūnų perkvalifikavimo, būtinųjų karinių, tikslinių trijų dienų informatikos, „Vadyba ir teisės pagrindai pasienio policijoje“ ir „Ginklai, šaudyba, kovinė savigyna“ mokymo programos. 

2001 metai

2001-aisiais reorganizavus Pasienio policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, mokykla pervardyta į Visagino pasieniečių mokyklą (toliau mokykla). 

2001 m. rugsėjo 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje mokyklai išduota licencija mokyti pagal Pasieniečių mokymo programą. Tai tapo ženkliu didelio ir atkaklaus darbo įvertinimu.


2001 metais parengta nauja Pasieniečio mokymo programa. Ši mokymo programa buvo skirta kvalifikuotam pasieniečių rengimui mokymo įstaigoje. Pagal mokymosi trukmę, turinį ir uždavinius ši programa priklausė pagrindinio profesinio mokymo trečiajam lygiui. Programa parengta pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nuostatas, Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus, teikiamus profesiniam mokymui, atsižvelgiant į ankstesnę mokymo programą bei šiandieninius reikalavimus, keliamus pasieniečių profesiniam mokymui bei vadovaujantis pasieniečio rengimo standartu. Pagal minėtą programą buvo pradėta dėstyti nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio.

Praktinis Šengeno Acquis reikalavimų įgyvendinimas prie Lietuvos sienų, kurios taps būsimosiomis ES išorinėmis sienomis, sąlygojo suvienodinti VSAT personalo mokymų, susijusių su sienos apsauga ir pasienio patikrinimais turinį ir programas bei jų kokybę pakelti iki ES šalių narių pasienio apsaugos personalo mokymo lygio ir standartų. To siekis buvo mokyklos veiklos pagrindas 2001 m.

Pagal Pasieniečio mokymo programą mokėsi 240 klausytojų. Sėkmingai baigę šią programą klausytojai įgijo pasieniečio kvalifikaciją ir buvo paskirti tarnybai į rinktines.

2001 m. Visagino pasieniečių mokyklą baigė pirmoji pasieniečių laida.

Šiais metais mokykloje buvo parengtos trumpalaikių (1 savaitės) tikslinių kvalifikacijos kėlimo kursų „Pasienio teisė“, „Pasienio taktika“ bei „VSA taktika ir teisė“ mokymo programos. Atsižvelgiant į nuolat kintančią aplinką, parengta kvalifikacijos kėlimo kursų „Specialios paskirties būrių vadams“ programa.

Mokykloje įsikūrė Kinologijos veiklos organizavimo skyrius. Dalis tarnybos profesinio rengimo organizavimo funkcijų buvo perduota mokyklai. 

2001 m. gruodžio mėn. Mokymo skyriuje buvo patobulintos ir naudojamos kompiuterinės duomenų apskaitos programos ,,Klausytojų registras” ir ,,Dėstytojų krūvio apskaita”.

Sparčiai kintanti aplinka turėjo įtakos mokyklos kuriamai naujai taikomojo metodinio tiriamojo darbo koncepcijai, kurios pagrindas buvo teikti VSAT Štabui, rinktinėms, kitiems struktūriniams padaliniams bei nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo partneriams išsamiais tyrimais pagrįstą informaciją, skirtą plėtoti ir palaikyti aukšto lygio VSAT veiklą. Vienas iš pirmųjų žingsnių šioje srityje ir buvo mokyklos Informacinio centro (kompiuterizuotos bibliotekos) kūrimas. 

Plėtojant ryšius su nacionaliniais ir užsienio partneriais mokymų srityje buvo palaikomi ryšiai su Suomijos pasienio tarnybų atstovais ir Lietuvos teisės universiteto Kauno fakultetu (dėl mokymo programų). Mokykloje viešėjo Suomijos pasienio mokyklos delegacija. Buvo užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai.  

2001 m. Visagino pasieniečių mokyklai sukako 10 metų. Ši žymi data mokyklos istorijoje buvo iškilmingai pažymėta birželio 22 d. 

2002 metai

2002 m. iškilmingos Pasieniečio dienos minėjimo ceremonijos metu  VSAT vadas įteikė mokyklai vėliavą. Taip pat 2002 m. buvo sukurtas ir heraldikos komisijoje patvirtintas mokyklos baigimo ženklas.

2002 m. siekiant tobulinti pasieniečių užsienio kalbų mokymą bei bendradarbiaujant su Britų taryba, Vilniaus rinktinės Medininkų užkardos bazėje buvo įkurtas modernus Visagino pasieniečių mokyklos Anglų kalbos mokymo centras. 


Nuo 2002 m. mokykla pradėjo organizuoti kursus siekiantiems užimti aukštesnes pareigas, siekdama užtikrinti kvalifikacinių reikalavimų VSAT statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms užimti taikymą.

Pagrindinis profesinis mokymas mokykloje buvo ir toliau vykdomas pagal 2 metų pasieniečio mokymo programą. 2002 m. sausio mėn. mokyklą baigė 2 pasieniečių laida, o birželio mėn. - 3 pasieniečių laida.

2002 metais sėkmingam kursų pravedimui buvo parengtos 8 mokymo programos:
- perkvalifikavimo kursų pasieniečiams;
- perkvalifikavimo kursų specialistams;
- specialiosios paskirties būrių pasieniečiams;
- kursų, siekiantiems užimti vyr. pasieniečio pareigas;
- kursų, siekiantiems užimti j.specialisto pareigas;
- anglų kalbos dėstymo mokymo centre;
- „asmens kelionės dokumentai. Vizos“;
- „ES/Šengeno sistemos poveikis sienos apsaugai ir pasienio kontrolei“.

Taip pat atnaujinta Dokumentų tikrinimo ir tyrimo kursų mokymo programa.
Sėkmingai vyko mokyklos Informacinio centro (kompiuterizuotos bibliotekos) kūrimas. Pirmas žingsnis šioje srityje buvo žengtas metų pradžioje prisijungus prie tinklo „Internet“. Į kompiuterius bibliotekoje įvesta literatūros bazė. 


Užmegzti ryšiai su Latvijos ir Lenkijos Respublikų valstybės sienos apsaugos mokyklomis.

Bendradarbiauta su Lietuvos teisės universiteto Kauno fakultetu. Mokykla plėtojo bendradarbiavimą su įvairiomis švietimo įstaigomis: Muitinės mokymo centru, Policijos mokymo centru.

Mokyklos dėstytojai nuolat tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose mokymo kursuose. Ypač naudingi mokymo sistemos plėtrai buvo kursai pagal „Twining“ programą.

 

2003 metai

2003 m. kuriama ir plėtojama rengimo darbo vietose sistema.  2003 m. rugsėjo mėn. mokykla parengė „Pasieniečio kvalifikacijos įgijimo eksternu taisykles“.

Taip pat tais pačiais metais buvo parengta Įvadinio mokymo programa asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir siekiantiems užimti pasieniečio pareigas.

2003 m. mokykloje ir toliau kvalifikaciją kėlė VSAT padaliniuose dirbantys pareigūnai. Buvo organizuojami trumpalaikiai specializuoto tikslinio kvalifikacijos kėlimo, kompleksinio pareiginio kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo kursai pareigūnams, siekiantiems užimti aukštesnes pareigas.

Sėkmingam kvalifikacijos kėlimo kursų pravedimui buvo parengtos ir VSAT vado patvirtintos 5 naujos mokymo programos (viena iš jų - Specialiosios paskirties būrio pareigūnams-instruktoriams).

Padaliniams parengtos profesinio rengimo darbo vietose organizacinių dokumentų pavyzdinės formos, mokymo dalykų temos ir pateikta užsiėmimų planų pavyzdžiai, literatūros bei mokomosios medžiagos sąrašai.

Rugsėjo 1-osios proga VSAT padalinių atstovams, mokyklos kursantams pristatyta mokyklos pedagogų parengta ir leidykloje išleista pirmoji mokymosi leidinių serija.

2003 m. rugsėjo mėn. mokykloje įdiegta „Integrali bibliotekos informacinė sistema LIBIS“. 

2003 metais parengtos, recenzuotos ir aprobuotos mokymosi priemonės:
- mokymosi leidinys „Administraciniai teisės pažeidimai, žinybingi VSAT“;
- mokomasis filmas „Savigyna pasieniečiui“;
- metodinis leidinys„ VSAT tiriamosios veiklos organizaciniai metodiniai pagrindai“.

Atliktas taikomasis VSAT veiklos tyrimas „Visagino pasieniečių mokyklos mokymo turinio tobulinimas“.

2004 metai

 

Pirmą kartą 2004 į mokyklą priimti mokytis eksterno būdu  VSAT dirbantys pareigūnai, kurie neturėjo kvalifikacijos reikiamoms pareigoms vykdyti. Rugsėjo mėnesį minėtus kursus eksterno būdu baigė ir profesinio mokymo diplomus gavo pirmieji VSAT pareigūnai.

Taip pat pirmą kartą 2004 metais pagal Įvadinio mokymo programą buvo priimti mokytis asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir siekiantys užimti pasieniečio pareigas. Tais pačiais metais įvadinius mokymo kursus baigė pirmieji  pareigūnai.

2004 m. mokyklą pagal 2 metų Pagrindinio profesinio mokymo programą baigė ir pasieniečio kvalifikaciją įgyjo 6-oji ir 7-oji absolventų laidos.

2004  metais planuojant ir organizuojant tiriamąją veiklą buvo patvirtintas 2004-2006 m. tiriamosios veiklos planas. 

Vykdant PHARE projektą „Kaliningrado tranzito programa“:
 - sukurtas 1 valandos trukmės  mokomasis filmas „Pasienio tikrinimai geležinkelio kontrolės punktuose. Kaliningrado tranzitas“. Autoriai – mokyklos pareigūnai Jolanta Marcinkevičienė ir Bernardas Radžiukynas;
 - parengtas mokomasis leidinys „Šengeno informacinės sistemos apžvalga“. Autorius – Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Vizų skyriaus atašė Rimas Kungys;
 - parengtas mokomasis leidinys „Kaliningrado tranzitas Europos Sąjungos kontekste“. Leidinio autoriai – VSAT Štabo pareigūnai: Artūras Čeida, Antanas Dubikaitis, Rustamas Liubajevas, Pavelas Staškevičius, Sigitas Ratkevičius;
 - į lietuvių kalbą išversti, susisteminti, išleisti 7 katalogai su VSAT aktualiais ES/Šengeno teisės aktais ir kitais dokumentais. 

Vykdant VSAT tiriamosios veiklos 2003-2005 m. ir 2004-2006 m. planus buvo parengtos, recenzuotos, aprobuotos šios mokymosi priemonės:
- mokomasis leidinys „Tarnybinių šunų dresavimas pėdsekystei“. Autoriai – Kinologijos veiklos organizavimo skyriaus pareigūnai Giedrė Balevičiūtė ir Vidas Karka;
- mokomasis leidinys „Maskavimas“. Autoriai – mokyklos pareigūnai Aleksandras Ivanovas ir Ernestas Kuolas;
- mokomasis filmas „Pasala“. Autoriai – mokyklos pedagogai Miroslav Rabovič ir  Saulius Šutinys.

2004  metais buvo sukurtas 8 dalių „Teisės aktų, reglamentuojančių VSAT veiklą, rinkinys“. Darbo grupės vadovas - VSAT Štabo Sienos apsaugos valdybos Pasienio kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Dubikaitis, vykdytojai – Štabo Kanceliarijos viršininkė Regina Ivaškevičienė, Štabo Kriminalinės valdybos Žvalgybos skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Kazakauskienė, Užsieniečių registracijos centro Tyrimų skyriaus viršininkė Renata Kuleš, mokyklos Profesinės veiklos skyriaus vyriausioji dėstytoja Jolanta Marcinkevičienė, Medininkų mokymo centro viršininkas Deividas Kaminskas, Personalo valdybos vyriausiasis specialistas Mindaugas Večerskis. 

2004 m. mokyklos vardu buvo teisiškai įregistruoti Medininkų mokymo centro pastatai, statiniai ir žemės sklypas. Šiame centre buvo pradėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai VSAT dirbantiems pareigūnams.

2005 metai

Jau 2005 metais mokykla pradėjo rengti pasieniečius pagal atnaujintą 2 metų Pasieniečių mokymo programą. Programos atnaujinimą įtakojo šios aplinkybės - Lietuvos Respublikai pasirašius asocijuotos narės sutartį kilo būtinybė derinti Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teise. Be to, turėjo būti užtikrintas nuoseklus ir teisingas tokių teisės aktų įgyvendinimas. Atliekant šį darbą svarbus vaidmuo teko ir mūsų valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. Todėl ypač svarbu, kad tai būtų aukštos kvalifikacijos, profesionalūs darbuotojai. Būtent todėl atsirado poreikis, kad VSAT Pasieniečio mokymo programa atitiktų Europos Sąjungos Pagrindinę pasieniečių mokymo programą (CORE CURRICULUM FOR BORDER GUARD TRAINING). Atnaujinta programa ir sudarė prielaidas tokių pareigūnų parengimui.

2005 metais mokyklą baigė ir pasieniečio kvalifikaciją įgijo 8-oji ir 9-oji absolventų laidos, kurie, vadovaujantis trišalėmis stojimo į vidaus tarnybą sutartimis, nukreipti tarnauti į VSAT padalinius.

Du kartus 2005 metais mokykloje buvo organizuoti įvadinio mokymo kursai. Minėtus kursus baigė asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį bei specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m., neatitinkantį reikiamos kvalifikacijos pasieniečio pareigoms užimti, ir buvo įdarbinti VSAT padaliniuose.

2005 m. sausio mėn. į mokyklą eksterno būdu priimti mokytis VSAT dirbantys pareigūnai, kurie neturi kvalifikacijos, reikiamos pareigoms vykdyti. Rugsėjo mėnesį mokyklą baigė ir įgijo pasieniečio kvalifikaciją.
2005 metais iš Pakrančių apsaugos rinktinės buvo perimta Palangos užkardos dalis ir įkurtas mokyklos Palangos mokymo centras. Minėtame centre buvo pradėti organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai VSAT dirbantiems pareigūnams. Taip pat jau lapkričio mėn. Palangos MC vyko tarptautinis seminaras „Sausumos sienos apsaugos mokymo modulio pasieniečiams sukūrimas“.

2005  metais parengti, recenzuoti, aprobuoti šie mokomieji leidiniai: „Pėdsekystė“ (rengėjas B. Radžiukynas) ir „Anglų-lietuvių kalbų pasikalbėjimų žodynėlis pasieniečiams“ (rengėjai T. Pavlovskaja, A. Stepanovienė, I. Vlasova, A. Volčok, G. Lenčiauskaitė). Parengtas „Visagino pasieniečių mokyklos mokymo programų katalogas“ (autorė V. Bajoriūnienė).

Buvo atliktas žvalgomasis tyrimas  „Ar užtenka mokyklos absolventams gautų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių dabartiniame darbe VSAT?“, kurio metu yra išsiaiškintos profesinio rengimo problemos, suformuotos hipotezės ir gautų duomenų priimami sprendimai mokymo tobulinimui (vykdytojai V. Bajoriūnienė ir B. Radžiukynas).
Taip pat 2005 metais sukurtas mokyklos internetinis tinklalapis (http://www.pasienietis.lt) bei reklaminis filmas apie mokyklą.

2006 metai

2006 metais buvo pradėtos naujos mokyklos statybos Medininkuose. Naujos Pasieniečių mokyklos veiklos pradžia yra vienas reikšmingiausių įvykių Valstybės sienos apsaugos tarnybos istorijoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Kartu tai buvo vienas iš didžiausių tarnybos vykdytų projektų Lietuvai rengiantis prisijungti prie Šengeno erdvės. Visų mokyklos pastatų statybos, renovacijos ir įrengimo darbų vertė – apie 67 milijonus litų. Mokykla pastatyta už Europos Sąjungos lėšas. 

2007 metai

 

Netrukus 2007 m. spalio 25 d. Pasieniečių mokykla įsikūrė pastatytame naujajame mokyklos komplekse Vilniaus rajone, Medininkuose. Į naująją vietą persikėlė visa Pasieniečių mokykla, anksčiau veikusi Visagine. Vyko naujos mokyklos atidarymas. Mokyklos perkėlimas į naująjį šiuolaikinį kompleksą leido optimaliai organizuoti pasieniečių rengimą. 

  
Trumpai apie mokyklos infrastruktūrą: administraciniame pastate įsikūrusi mokyklos vadovybė ir administracija. Čia taip pat yra konferencijų salė, paprasta ir kompiuterinė bibliotekos, speciali klasė, skirta organizuoti mokymams imituojant pasieniečių vadavietę. Trijų aukštų mokomajame korpuse įrengta 14 įvairios paskirties klasių: lingafoninė – užsienio kalboms mokyti, dokumentų tyrimo, kompiuterių, karinė bei kitos. Čia pat yra kabinetai mokytojams bei patalpos metodinėms priemonėms saugoti. Pirmajame sportinio komplekso aukšte yra universali sporto salė su pagalbinėmis patalpomis bei rūbinės. Čia taip pat yra treniruoklių ir imtynių salė, greta – amfiteatrinė auditorija. Pastato rūsyje įrengtas 25 metrų ilgio tiras, kuriame kursantai gali šaudyti iš pistoletų. Lauke yra treniruočių stadionas, bėgimo takai, rikiuotės, mankštos ir sporto žaidimų aikštės bei žiūrovų tribūnos. Komplekse taip pat yra įrengta pasienio kontrolės punkto imitacija su nameliu, užtvarais ir nužymėtomis eismo juostomis. Čia kursantai gali mokytis tikrinti keliaujančiųjų dokumentus tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tikrame sienos perėjimo punkte. Pastatų komplekse yra penki bendrabučiai su visais buities patogumais, valgykla besimokantiems. 

2007 m. lapkričio 8-oji data ženkli pasieniečių mokymų srityje. Šią dieną buvo patvirtinta Pasieniečio mokymo programa. Pagal minėtą programą kursantų mokymasis Pasieniečių mokykloje truko ir iki šiol trunka 1,5 metų.

 

2008 metai

2008 m. Pasieniečių mokykla - tarptautinio Partnerystės akademijų tinklo narė. Didelis dėmesys buvo skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui. Vyko nemažai FRONTEX organizuojamų seminarų bei kitų renginių.

2008 m. liepos 2 d. Pasieniečių mokykloje, Medininkuose, iškilmingos ceremonijos metu buvo atidengta Partnerystės akademijų lentelė. Ji žymi Pasieniečių mokyklos narystę tarptautiniame Partnerystės akademijų tinkle (10 akademijų), kurio pilnateise dalyve tapo ir Pasieniečių mokykla. Tai buvo pagrindinis žingsnis organizuoti ir vykdyti tarptautinius mokymus Pasieniečių mokykloje. Naujajame mokymosi komplekse savo įgūdžius sėkmingai tobulino ir dalinosi patirtimi ne tik Lietuvos, bet ir ES šalių bei kitų valstybių sienos apsaugos pareigūnai. Čia vyko ir toliau vyksta mokymai ir kursai pasieniečiams iš įvairių šalių, sudarytos puikios sąlygos atvykstantiems ir patirtį pasieniečiams perduodantiems tarptautiniams ekspertams. Taip pat Pasieniečių mokykloje vyko nemažai FRONTEX (Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros) organizuojamų seminarų bei kitų renginių.

2008 m. Pasieniečių mokykloje didelis dėmesys buvo skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui su Baltijos šalių pasienio mokymo įstaigomis. Per šiuos metus mokykloje nemažai apsilankė užsienio šalių delegacijų.

Svarbus įvykis mokyklos istorijoje buvo tas, kad 2008 m. spalio 1 d. buvo perduotas Kinologijos centras, Mickūnuose. Nuo šios dienos Kinologijos centras įsijungė į mokyklos struktūrinį sąrašą ir buvo pavadintas atskiru mokyklos padaliniu - Kinologinės veiklos valdyba. Čia iki šių dienų vyksta įvairūs mokymai kinologams, mokomi ir čia pat auginami, prižiūrimi tarnybiniai šuniukai. Sudarytos ne tik puikios sąlygos mokymams, bet ir puikios buities sąlygos atvykusiems į mokymus pareigūnams.

Reikšmingi žingsniai buvo žengti mokymų srityje. Mokykla, vykdydama 2008 m. gegužės 30 d. viršininko įsakymą „Dėl Europos Sąjungos bendrosios mokymo programos (Common Core Curriculum – CCC) ir Pasieniečio mokymo programos lyginamosios analizės komisijos sudarymo“, parengė dviejų programų lyginamąją analizę bei pateikė apibendrinamąsias analizės išvadas - programa atitinka ES pasieniečių rengimui keliamus reikalavimus.

2009 metai

 

2009 m. ir toliau mokykla kartu su FRONTEX sėkmingai organizavo ir pravedė įvairius tarptautinius mokymus mokykloje. Nekartą mokyklos pareigūnai vyko į kitas ES šalis dalyvauti seminaruose bei tarptautiniuose mokymuose.

Pastaraisiais metais Pasieniečių mokykla sėkmingai įsiliejo į virtualiosios mokymo klasės (toliau V-Aula) projekto kūrimą. Mokyklos pareigūnai dalyvavo minėtos klasės kūrimo darbiniuose susitikimuose. Šis projektas buvo organizuojamas ir finansuojamas FRONTEX. V-Aula - tai Europos Sąjungos valstybių narių sienos apsaugos tarnybų pareigūnams skirta darbo ir mokymosi priemonė. Ateityje pareigūnai galės susipažinti su ES valstybių narių pasienio tarnybų struktūra, veikla, naudojamomis techninėmis priemonėmis ir pasieniečių rengimo įstaigomis. Programoje taip pat bus galima gauti informaciją apie ES išorės sienų esančius PKP. Taip pat V-Aula taps pagrindu sukurti nuotolinio mokymo ES mastu priemonę. Naudojantis nuotolinio mokymo priemone bus galima studijuoti ir tobulinti pasieniečio profesinę kvalifikaciją neišeinant iš namų. Tais metais vyko informacijos įkrovimo darbai, kuriuos atliko ES sienų apsaugos tarnybų paskirti atstovai. V-Auloje esanti informacija skirta tik ES sienos apsaugos tarnybų personalui. Nuo 2010 m. prasidėjo prisijungimo duomenų platinimo VSAT padaliniuose darbai. 

Šiais metais didelis dėmesys buvo skirtas dirbančių pareigūnų valstybės sienos apsaugoje kvalifikacijos tobulinimui. Buvo pasiektas kvalifikacijos tobulinimo renginių rekordas per visą mokyklos gyvavimo istoriją. Iš viso 2009 m. mokykla organizavo 96 kvalifikacijos tobulinimo renginius, kuriuose dalyvavo net 1679 asmenys.

Taip pat 2009-ieji paliko reikšmingus istorinius pėdsakus projektinėje veikloje. Sėkmingai pradėtas ir įgyvendintas mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci“ programos mobilumo projektas „Pasieniečių mokyklos mokytojų, rengiančių specialistus ES sienų apsaugai, kompetencijų tobulinimas“. Savo profesinį meistriškumą tobulinti į Estiją ir Lenkiją buvo išvykę keturi mokyklos pareigūnai.

2010 metai 

2010 – aisiais metais projektinėje veikloje startavo du projektai. Vienas iš jų, tai 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektas „Kokybės vadybos modelio diegimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje“. Antrasis įgyvendinamas projektas „Pasieniečių mokyklos kursantų kompetencijų tobulinimas Šengeno erdvės šalių narių sienos apsaugos tarnybų struktūriniuose padaliniuose“. Projektai finansuojami remiant Europos Komisijai.


Pirmą kartą pagal projektus mokykloje besimokantieji kursantai, laimėję atrankas, jau 2011 metais vyko į stažuotę, kuri buvo organizuojama Suomijoje, Graikijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.


Taip pat šiais metais buvo atnaujinta licencija mokyti pagal Pasieniečių mokymo programą, kurią išdavė Švietimo ir mokslo ministerija dar 2001 metais. Kadangi Pasieniečių mokykla keitė savo dislokacijos vietą (iš Visagino į Medininkus) bei keitėsi pasieniečių mokymo programa (iš 2 metų mokymo programos į 1,5 metų mokymo programą), todėl tai ir įtakojo turimos licenzijos mokyti atnaujinimą.


Toliau sėkmingai buvo plėtojami užmegzti draugiški santykiai su kitomis įstaigomis. Mokykla aktyviai bendradarbiavo su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetu, Muitinės mokymo centru, Lietuvos policijos mokyklomis ir Generolo Jono Žemaičio karo akademija.   

 

Birželio 15 d. mokykla, siekdama įamžinti Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko atminimą, plėtoti valstybės sienos apsaugos istorinį tęstinumą bei minėdama 70-ąsias Aleksandro Barausko žūties metines, iškilmingai atidarė pirmąją vardinę auditoriją pavadintą Aleksandro Barausko vardu. Nuo šiol kiekvienais metais Aleksandro atminimas pagerbimas tylos minute ir prisimenami istoriniai jo gyvenimo ir žūties faktai. 

 

2011 metai 

2011 metais Pasieniečių mokyklos veikloje toliau fiksuojami svarbūs istoriniai faktai. Pastaraisiais metais į mokyklą priimta 80 kursantų. Tai jau 24-oji būsimųjų pasieniečių laida. Šiais metais mokykloje mokėsi 167 pirminio profesinio mokymo kursantai: 87 – 23 laidos, 80 – 24 laidos kursantai. 2011 m. Pasieniečių mokyklą baigė ir pasieniečio kvalifikaciją įgijo 164 asmenys (21 ir 22 laidos).

2011 metais nemažas dėmesys buvo skirtas ir VSAT dirbančių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui. Mokykla kartu su VSAT centrine įstaiga organizavo 216 kvalifikacijos tobulinimo renginių mokykloje ir VSAT padaliniuose, kuriuose dalyvavo 2866 VSAT dirbantys pareigūnai.

2011 metais buvo parengtos ir (ar) atnaujintos 7 kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programos: „Vizų kodekso taikymas“, „Vogtų transporto priemonių identifikavimas“,  „Skubios pasienio pagalbos būrio RABIT pareigūnų mokymai“, „Korupcijos prevencija“, „Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena“, ,,Narkotikų kontrolė ir narkomanijos prevencija“, VSAT būtinųjų karinių mokymų programa. Siekiant tobulinti tęstinio profesinio mokymo organizavimo procesą, buvo parengtos mokyklos tęstinio profesinio mokymo (įvadinio mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo) programų rengimo metodinės rekomendacijos. Taip pat šiais metais buvo atnaujinti Pasieniečio mokymo programa ir mokyklos dienynų pildymo tvarka.

2011 metais mokykloje parengtas VSAT nuotolinio mokymo diegimo priemonių planas. Taip pat mokykloje vyko pirmieji bandymai, diegiant Elektroninį dienyną (Tamo). 

Metai buvo ypatingi ir projektinės veiklos srityje. 2011 metais mokykla, užsibrėžusi ambicingą tikslą – pagerinti savo vidinę valdymo sistemą ir teikiamų mokymo paslaugų kokybę, ir toliau minėto tikslo sėkmingai siekė,  vykdydama 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektą Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-013 „Kokybės vadybos modelio diegimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje“. Nepertraukiamai visus metus vyko kokybės modelio diegimo mokymai.  

Įgyvendinant Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Pasieniečių mokyklos kursantų kompetencijų tobulinimas Šengeno erdvės šalių narių sienos apsaugos tarnybų struktūriniuose padaliniuose“, 30 mokyklos kursantų (21 ir 22 kursantų laidos) stažavosi Graikijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Suomijos struktūrose, atsakingose už ES išorės sienos saugumą.

Mokykla įgyvendino Latvijos Respublikos sienos apsaugos tarnybos koledžo Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci“ programos mobilumo projekto „Pasikeitimas patirtimi tobulinant mokytojų profesines kompetencijas“ priimančiojo partnerio veiklas. 2011 m. mokykloje stažavosi Latvijos Respublikos sienos apsaugos tarnybos koledžo pareigūnas.

Per 2011 metus nemažai nuveikta ir tiriamojoje veikloje. Mokykloje parengti 3 tiriamieji darbai: mokomoji priemonė „Mokomoji rusų kalbos medžiaga pasieniečiams“, mokomoji priemonė„VSAT naudojamos specialiosios priemonės“, taikomasis VSAT veiklos tyrimas „VSAT pareigūnų tarnybinė apranga. Aprangos komplektacija ir šios aprangos atitikimas tarnybos vykdymo sąlygoms“.

Sėkmingai vyko ir tarptautinių mokymų planavimas, bendradarbiaujant su FRONTEX Mokymo skyriumi. FRONTEX mokymo renginiai buvo planuojami Partnerystės akademijų konferencijose. Mokykla yra viena iš 16 Partnerystės akademijų, kuriuose yra vykdomi FRONTEX mokymo projektai (mokymai, seminarai, konferencijos). Buvo organizuoti 24 tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo 345 įvairių šalių atstovai. 2011 m. tarptautiniuose renginiuose 54 kartus dalyvavo ir 27 mokyklos darbuotojai.

2011 m. mokykla sėkmingai tęsė tarpžinybinį bendradarbiavimą su Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos policijos mokykla, Muitinės mokymo centru, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetu, Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla. Mokykla su šiomis mokymo įstaigomis bendradarbiavo pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis ir atsižvelgiant į pasirašytus bendradarbiavimo ir susitikimų planus. Pagal minėtus planus tarp teisėsaugos mokymo įstaigų buvo organizuotas 21 bendradarbiavimo renginys.

2011 m. spalio 27 d. Pasieniečių mokykla minėjo veiklos 20-metį. Trumpai prisiminkime renginio momentus:  iškilmingos datos išvakarėse (2011 m. spalio 26 d.) vyko Šventos mišios Medininkų bažnyčioje. Mišias už mokyklą aukojo Lietuvos policijos kapelionas Aušvydas Belickas. Taip pat tą pačią dieną, siekiant įamžinti šią istorinę datą, mokyklos bendruomenė mokyklos teritorijoje pasodino jau trečiąjį ąžuoliuką (pirmasis ąžuoliukas buvo pasodintas mokyklos persikėlimo iš Visagino į Medininkus proga, antrasis – Valstybės sienos apsaugos tarnybos 90-ųjų metinių proga). 2011 m. spalio 27-ąją mokykla sulaukė gausiai susirinkusių garbingų svečių, kitų visuomenės atstovų, anksčiau mokykloje dirbusių darbuotojų ir mokykloje besimokiusių pirmųjų kursantų. Siekiant prisiminti ir paminėti svarbiausius istorinius faktus, šventės metu buvo prisiminti svarbiausi mokyklos kūrimosi etapai ir įvykiai. Mokyklos rikiuotės aikštėje vyko iškilminga rikiuotė. Tylos minute buvo pagerbtas pirmojo mokyklos viršininko Prano Dragūnaičio atminimas. Skambant iškilmingam vidaus reikalų reprezentacinio pučiamųjų orkestro atliekamam maršui, mokykloje besimokantys kursantai ir jų mokytojai pražygiavo savo centrinėje aikštėje. Vėliau visi svečiai ir mokyklos bendruomenė rinkosi į salę. Čia ekrane demonstruojamose nuotraukose renginio dalyviai stebėjo, kaip per 20 veiklos metų pasikeitė mokykla, kursantų mokymosi bei gyvenimo sąlygos joje. Mokyklos kolektyvas 20-ųjų įkūrimo metinių proga sulaukė nemažai padėkų ir proginių sveikinimų iš Vidaus reikalų ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir mokyklos vadovų. Renginio metu buvę ir esami mokyklos darbuotojai, kursantai prisiminė dvejų dešimtmečių nueitą kelią, mokykloje pasitaikiusias ir sunkias, ir linksmas akimirkas. Šventės proga visus linksmino mokykloje besimokantys kursantai ir jų atliekamos melodijos. Puikų koncertą mokyklos bendruomenei ir jos svečiams surengė Vilniaus įgulos karininkų ramovės muzikinis ansamblis „Vingrė“. Rudeninėmis spalvomis papuoštuose mokyklos koridoriuose svečiai galėjo apžiūrėti istorinių uniformų ekspoziciją bei prisiminti gražiausius vaizdus mokyklos istorinių nuotraukų paruoštoje kolekcijoje. Visi renginio dalyviai buvo vaišinami pasienietiška koše bei karšta arbata.

2011 metais, siekiant plėtoti ir skatinti kitų asmenų pagalbą ir paramą mokyklai, vykdant Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugai reikalingą personalo parengimą bei skatinant tarptautinį bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos pasieniečių mokymo įstaigų, populiarinant pasieniečio profesiją, Pasieniečių mokykloje buvo įsteigti I ir II laipsnio pasižymėjimo ženklai „Už nuopelnus“ pareigūnams ir Pasieniečių mokyklos atminimo ženklas ,,Už nuopelnus Pasieniečių mokyklai“. Nuo šiol pasižymėjimo ir atminimo ženklais apdovanojami mokyklos pareigūnai už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, pasiektus aukštus teigiamus rezultatus mokyklos veikloje, mokyklos bei kitų Lietuvos Respublikos įstaigų valstybės karjeros tarnautojai, darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, kariai bei Lietuvos ir užsienio šalių civiliai asmenys už nuopelnus ir paramą mokyklai, nuopelnus kuriant, plėtojant, gerinant mokymo procesą ir stiprinant valstybės sienos apsaugą, taip pat už tarptautinę paramą mokyklai bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

Gegužės 18 d. minint pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo tarnybos vietoje nužudyto pasieniečio Gintaro Žagunio 20-ąsias žūties metines, Pasieniečių mokykloje vienai iš auditorijų buvo suteiktas Gintaro Žagunio vardas. Ši auditorija buvo atidaryta siekiant įamžinti Gintaro Žagunio 20-ųjų žūties metinių atminimą VSAT ir plėtoti valstybės sienos apsaugos istorinį tęstinumą. Nuo šiol šioje auditorijoje lankosi ir įvairių mokyklų moksleiviai, čia jiems skaitomos trumpos paskaitėlės apie Gintarą. Tai jau antroji auditorija Pasieniečių mokykloje, kuriai suteikiamas žymus vardas. 

 

Vykdant VSAT centrinės įstaigos optimizaciją, 2011 m. liepos 1 d. iš VSAT centrinės įstaigos Pasieniečių mokyklai buvo perduotas Pasieniečių muziejus, be to į mokyklos kolektyvą įsiliejo naujas pareigūnų ir darbuotojų būrys – Kriminalistinių tyrimų skyrius. Taip pat 2011 metais buvo vykdomas Pasieniečių mokyklos darbo organizavimo pertvarkymo priemonių planas. 


2012 metai

 

2012 metai Pasieniečių mokyklai buvo permainų metai. Nuo vasario 1 d. vyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) struktūros reorganizacija. Taip pat ir mokykloje keitėsi struktūriniai skyriai ir pareigybės. Ženkliai keitėsi mokyklos pareigybių skaičius: skyrių viršininkų iš 27 sumažėjo į 10, vyriausiųjų specialistų - iš 36 į 32, vyresniųjų specialistų – iš 41 į 37, specialistų - iš 10 į 4 ir kitų specialistų – iš 33 į 22. Keitėsi mokyklos skyriai. Nuo šiol mokyklos struktūroje - Finansų skyrius, Viešųjų ryšių specialistai, Kokybės vadybos specialistai, Mokymo organizavimo skyrius, Profesinių dalykų skyrius, Integruotų dalykų skyrius, Kriminalistinių tyrimų skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Logistikos skyrius, Palangos kvalifikacijos tobulinimo skyrius. O Kinologijos veiklos valdyba, Mickūnuose, perduota Vilniaus rinktinės žinion. 

 

2012 m. Pasieniečių mokykloje mokėsi 80 24 laidos pirminio profesinio mokymo kursantų ir 100 25 laidos pirminio profesinio mokymo kursantų. 2012 m. mokyklą baigė ir pasieniečio kvalifikaciją įgijo 87 asmenys (85 – 23 laidos, 2 – iš 21 laidos).

 

2012 metais sausio mėnesį siekiant populiarinti pasieniečio profesiją ir ugdyti jaunąją kartą buvo sėkmingai įkurtas Jaunojo pasieniečio būrelis.

 


VSAT Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-954 „Dėl akreditacijos suteikimo Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ suteikta teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas pasieniečio kvalifikacijai gauti.

 


Mokykla pilnai pradėjo naudoti e. dienyną „TAMO“ bei įstojo į Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi konsorciumą LieDM.

 

2012 m. balandžio 1 d. įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Užsienio reikalų ministerijos ir JAV derybų rezultatus Pasieniečių mokykloje duris atvėrė Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC). Birželio 4 d. Pasieniečių mokykloje vyko iškilminga BSKC atidarymo ceremonija. Iškilmingame centro atidaryme dalyvavo Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Lietuvoje veikiančių užsienio valstybių ambasadų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atstovai ir JAV delegacija. Pagrindinis BSKC veiklos tikslas – atsakingų institucijų personalo kvalifikacijos kėlimas branduolinės saugos srityje, bendradarbiavimo ir tarpusavio sąveikos stiprinimas. Nuo šiol BSKC kaupia informaciją apie Lietuvoje ir užsienyje vykdomus personalo mokymus branduolinio saugumo srityje, atlieka jų poreikio analizę ir rengia mokymo planus,  kartu su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis rengia mokymo programas ir priemones. BSKC taip pat rūpinasi branduolinio saugumo mokymams ir pratyboms reikalingos infrastruktūros sukūrimu bei plėtra, informacinių leidinių leidyba, atstovavimo šaliai vietiniuose ir tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, susitikimuose branduolinio saugumo užtikrinimo ir VSAT pareigūnų mokymo klausimais. Be naujų BSKC funkcijų (branduolinio saugumo mokymu Lietuvos institucijoms organizavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo branduolinio saugumo srityje vykdymo) jis taip pat tapo atsakingas už Pasieniečių mokyklos tarptautinių mokymų organizavimo procesus ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą pasieniečių rengimo srityje.

 

Šie metai mokyklai buvo labai svarbūs tuo, kad mokyklai buvo įteiktas atitikties ISO 9001:2008 standarto reikalavimams sertifikatas. Užsibrėžusi ambicingą tikslą – pagerinti savo vidinę valdymo sistemą ir teikiamų mokymo paslaugų kokybę, Pasieniečių mokykla jo siekė daugiau nei du metus vykdydama 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektą Nr. VPI-4.3-VRM-01-V-01-013 „Kokybės vadybos modelio diegimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje“. Šis siekis buvo įvertintas iškilmingo Pasieniečių dienos minėjimo metu – Pasieniečių mokyklai buvo įteiktas atitikties ISO 9001:2008 standarto reikalavimams sertifikatas.

 

Per šiuos metus parengta ar atnaujinta 11 kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programų: Aviacijos ir pasienio sargybų sąveikos instruktorius; Fizinės jėgos ir specialiųjų priemonių panaudojimo technika ir taktika; Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinė sauga; Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus, instruktorių mokymo programa; Operatyvinės veiklos padalinių pareigūnų mokymai; Pasieniečio įvadinio mokymo programa; Specialistų įvadinio mokymo programa; Antžeminių ir oro pajėgų sąveikos mokymo programa; Dokumentų tikrinimo ir tyrimo vidutinio (II) lygio mokymo programa; Dokumentų tikrinimo ir tyrimo aukštesniojo (III) lygio mokymo programa; VSAT vidurinės grandies pareigūnų tęstinio profesinio mokymo programos modulis „Vadyba“.

 

Tiriamojoje veikloje buvo parengti darbai: taikomasis tyrimas „E-mokymas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje: poreikiai ir galimybės“ (Miglė Novoslavskaitė, PM Kokybės vadybos vyriausiosios specialistės (tyrimo vadovė), ir Aleksandras Ivanovas, VSAT Ignalinos rinktinės Sargybų skyriaus specialistas) ir mokymo priemonė „Mokomoji anglų kalbos medžiaga pasieniečiams“ (Anna Volčok, PM Integruotų dalykų skyriaus vyriausiosios specialistė, ir Rita Puodžiukaitė, VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Štabo Sienos apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė).

 

Siekiant atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pasieniečio Aleksandro Barausko atminimą 2012 m. birželio 15–16 d. Pasieniečių mokykla pirmą kartą organizavo  pėsčiųjų žygį „Pasieniečių keliais“. Žygį organizavo mokykla kartu su Pėsčiųjų žygių asociacija.

 

2012 m. rugpjūčio 31 d. projekto „Investuok Lietuvoje“ Jaunųjų profesionalų programoje „Kurk Lietuvai“, kurį rengė „Versli Lietuva“ kartu su Ūkio ministerija, dalyvaujantys asmenys pasirinko projektinę veiklą Pasieniečių mokyklos Branduolinio saugumo kompetencijos centre. Pirmoje rotacijoje mokykloje dalyvavo Arūnas Karalis (rugsėjo 3 d.–gruodžio 21 d.), o antroje - Saulius Pakalniškis (2013 m. sausio 2 d.–kovo 29 d.).

 

2013 metai

 

 

2013 metais Pasieniečių mokykloje ir toliau buvo skiriamas pagrindinis dėmesys iškeltiems uždaviniams. Šiais metais vasaros stojimo metu 155 pretendentams buvo išduoti siuntimai stoti į Pasieniečių mokyklą, lyginant su 2011 ir 2012 metais tai didžiausias skaičius. Taip pat lyginant pastaruosius 3 metus buvo didžiausias kandidatų, pretenduojančių  į vieną vietą, skaičius. Jis siekia net 1,9. 2013 m. Pasieniečių mokyklą baigė aštuonios dešimtys 24 laidos absolventų. Tais metais mokykloje mokėsi net 215 būsimųjų pasieniečių. Tai - 25, 26, 27 kursantų laidos. 

 

Ir toliau sėkmingai šiais metais buvo įgyvendintas ES struktūrinių fondų paramos projektas Mokymosi visą gyvenimą „Leonardo da Vinci“ programos mobilumo projekto „Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokyklos kursantų sienos kontrolės vykdymo kompetencijų tobulinimas Šengeno erdvės šalyse narėse“. 2013 m. sausio 13–26 d. įvyko projekto dalyvių vizitas į partnerių šalis (Estija, Latvija, Lenkija). Kiekvienoje šalyje po tris mokyklos 24 laidos kursantus atliko 2 savaičių trukmės stažuotę Estijoje, Lenkijoje ir Latvijoje.

 

2013 m. tęstinio profesinio mokymo sritį lydėjo renginių ir dalyvių gausa. Per metus organizuoti  įvairūs net 136 renginiai, o juose dalyvavo 2286 pasieniečiai. Nuotoliniu būdu organizuota 15 (16 % visų mokyklos organizuotų renginių) Pirmosios medicinos pagalbos ir Privalomojo radiacinės saugos mokymų. Apmokyta 510 dalyvių (26 % visų mokymų dalyvių). Įvadinio pasieniečių ir specialistų mokymo kursus baigė 91 dalyvis ir buvo organizuoti net 7 renginiai. Tai didžiausias renginių ir dalyvių skaičius nuo 2010 metų.

 

Per šiuos metus parengta ir (ar) atnaujinta 12 kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymo programų: kova su prekyba žmonėmis, anglų kalba (pasienio tikrinimai), rusų kalba (pasienio tikrinimai), šaudybos instruktorius, Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės programos (4 vnt.), kriminalinę žvalgybą vykdančių padalinių pareigūnų mokymai, privalomasis radiacijos saugos mokymas, savigynos instruktorius ir pėdsekystė.

 

Mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus ir toliau tapo nuolatinio veiklos tobulinimo įrankiu. 2013 m. suplanuoti įgyvendinti 48 tobulinimo veiksmai. Svarbu paminėti šių metų kokybės vadybos rodiklius, kurie rodo tiesioginių vadovų ir absolventų pasitenkinimus. Tiesioginių vadovų pasitenkinimas absolventų turimomis kompetencijomis, palyginus su 2012 metais (70 %), išaugo net 5 % (iki 75 %). Taip pat išaugo tiesioginių vadovų pasitenkinimas mokymo programos turiniu – absolventų įgytas išsilavinimas yra tinkamas bei kursantų pasitenkinimas.

 

Per šiuos metus trys Kriminalistinių tyrimų skyriaus pareigūnai dalyvavo pasienio operacijose Graikijoje, Lenkijoje ir Latvijoje. Paruošta lietuviška ADESVET mokymo programos versija.

 

Svarbūs darbai nuveikti tiriamojoje veikloje. Parengti darbai: „Kelių transporto priemonių tikrinimas“, Jolanta Marcinkevičienė, „Procesinės prievartos priemonės, aktualios VSAT pareigūnams (BPK 140 str., 142–151 str., 154, 156 str., 158–160 str., 163 str.)“, Viktoras Cilindz, Audronė Sabonienė, Vaida Paškevičiūtė, „Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną“, Viktoras Cilindz, Audronė Sabonienė, „Dokumentų įforminimo rekomendacijos ir kalbos praktikos patarimai pasieniečiams“, Ilona Petrušytė.

 

Pasieniečių mokykloje organizuotas antrasis pėsčiųjų žygis „Pasieniečių keliais“, Dalyvavo daugiau nei 650 žygeivių.

 

 

Aktyvi veikla ir toliau buvo plėtojama Pasieniečių muziejuje. Pasieniečių muziejaus ekspozicijas aplankė 932 lankytojai. Muziejui perduoti arba padovanoti 84 vertingi eksponatai. Vyko muziejaus ekspozicijos projektavimas ir tolesnis jo įrengimas. Muziejaus ekspozicijoje įrengtos VSAT rinktinių ekspozicijos, sumontuoti stendai. Pradėta formuoti lauko ekspozicija: iš Vilniaus rinktinės pargabentas pasieniečio atraminis punktas ir iš Lazdijų rinktinės transporto priemonė „IFA“;

 

Nemažai darbų nuveikta ir vidinio bei tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Vyko nemažai įvairių renginių su Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Lietuvos policijos mokykla, Lietuvos muitinės mokymo centru, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetu. Šiais metais ir toliau vyko PM, UGM, LPM kursantų mobilumo projektai. PM darbuotojai dalyvavo 37 renginiuose užsienyje. PM lankėsi 13 įvairių tarptautinių organizacijų, institucijų narių, BSKC pareigūnai dalyvavo ekspertinėje veikloje (21 renginys). Dalyvauta Jaunųjų profesionalų programoje „Kurk Lietuvai“.

 

Mokyklos mokymo bazės vystymui nemažai atlikta darbų.  Užbaigta Aleksandro Barausko ir Gintaro Žagunio auditorijos interjero vizualizacija, užbaigtas specialiosios taktikos klasės įrengimas, užbaigtas savigynos salės įrengimas (kontaktiniam sportui), įsigyta vertimo įranga Branduolinio  saugumo kompetencijos centre (įrengtas vertėjų kambarys), pastatyti stacionarūs jonizuojančiosios spinduliuotės vartai, skirti pėsčiųjų (TSA PM700) bei transporto kontrolei (TSA VM250), atnaujinta Palangos kvalifikacijos tobulinimo skyriaus  mokomoji klasė ir kambariai.


 

 

Renginių kalendorius
<< Vasaris 2020 >>
P A T K P Š S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

        Nori tapti pasieniečiu?     Stok mokytis pas mus!    


Nuotolinis mokymas


e. dienynas 


e.biblioteka 


 
Informacija stojantiesiems

 Oficiali svetainė


внж в литве